Produktbeskrivelse

Proglazer Avfetting er oljebasert

Alle overflater som er tilsmusset med asfalt, tjære, fett og veisalt.

Kan brukes på tørre og våte overflater  

Bruksanvisning

Alle overflater som er tilsmusset med asfalt, tjære, fett og veisalt. Kan brukes på tørre og våte overflater 

Spray på produktet nedenfra og opp til høyden med dørhåndtakene. La produktet virke i 3-5 minutter. Brukes med varsomhet på campingvogner og bobiler. Det anbefales å bruke en godkjent vaskeplass med god ventilasjon.

 

Advarsel: Fare for alvorlig øyeskade. Kan forårsake lungeskader ved svelging. Unngå innånding av sprøytetåke. Benytt vernehansker, verneklær, vernebriller og ansiktsskjerm.

Ved svelging: Kontakt umiddelbart giftinformasjonen eller lege. Ikke fremkall brekning.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette lar seg enkelt gjøre. Forsett skyllingen.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

NB: Må ikke brukes på varme overflater eller i direkte sollys    

  

Avfetting(500 ml)

kr 105,00

Proglazer Avfetting er oljebasert

Alle overflater som er tilsmusset med asfalt, tjære, fett og veisalt.

 

Tomt på lager

Kategori:

Produktbeskrivelse

Proglazer Avfetting er oljebasert

Alle overflater som er tilsmusset med asfalt, tjære, fett og veisalt.

Kan brukes på tørre og våte overflater  

Bruksanvisning

Alle overflater som er tilsmusset med asfalt, tjære, fett og veisalt. Kan brukes på tørre og våte overflater 

Spray på produktet nedenfra og opp til høyden med dørhåndtakene. La produktet virke i 3-5 minutter. Brukes med varsomhet på campingvogner og bobiler. Det anbefales å bruke en godkjent vaskeplass med god ventilasjon.

 

Advarsel: Fare for alvorlig øyeskade. Kan forårsake lungeskader ved svelging. Unngå innånding av sprøytetåke. Benytt vernehansker, verneklær, vernebriller og ansiktsskjerm.

Ved svelging: Kontakt umiddelbart giftinformasjonen eller lege. Ikke fremkall brekning.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette lar seg enkelt gjøre. Forsett skyllingen.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

NB: Må ikke brukes på varme overflater eller i direkte sollys